Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті річними загальними зборами

Середа, 04 квітня 2012, 00:00
Друк

Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” 03 квітня 2012 року

Україна, м. Київ, 03067, бул. Івана Лепсе,4, МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740,
тел./факс: 351- 10-90

На річних загальних зборах акціонерного товариства прийняли участь 10 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 89 395 332 голосами, що становить 91,4894% від загальної кількості голосів акціонерів.

Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії.


Рішення по першому питанню:
Виконання обов’язків Лічильної комісії покласти на реєстраційну комісію, тобто обрати Лічильну комісію із числа і у складі реєстраційної комісії.

Результати голосування: «За» - 89 395 332 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Питання 2. Обрання секретаря зборів.

Рішення по другому питанню:
Обрати секретарем річних загальних зборів – Моспаненко Анну Вікторівну.

Результати голосування: «За» - 89 395 332 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.


Питання 3. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2011 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2012 рік

Рішення по третьому питанню:
1. Визнати діяльність Правління банку за 2011 рік задовільною.
2. Правлінню банку активізувати роботу у напрямках:
покращення якості кредитного портфеля;
підвищення ефективності розміщення ресурсів;
розширення сфер діяльності банку, впровадження нових продуктів;
вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження ризиків.
3. Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2012 рік і доручити Наглядовій Раді та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень прийнятих зборами.

Результати голосування: «За» - 89 395 332 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
Питання 4. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2011 рік.

Рішення по четвертому питанню:
Затвердити наданий зборам звіт Наглядової ради банку про проведену роботу.

Результати голосування: «За» - 89 395 332 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Питання 5. Звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2011 році, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії банку та зовнішнього аудитора за 2011 рік.

Рішення по першій частині п’ятого питання:
1. Затвердити поданий зборам “Акт документальної ревізії виробничої, господарської і фінансової діяльності АТ “НК БАНК”.
2. Правлінню банку включити в план роботи банку заходи по усуненню виявлених Ревізійною комісією недоліків.

Рішення по другій частині п’ятого питання:
1. Затвердити аудиторський звіт та висновок, наданий незалежною аудиторською фірмою „Блискор”, щодо достовірності фінансової звітності АТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2011 року.

Результати голосування: «За» - 89 395 332 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Питання 6. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2011 рік.

Рішення по шостому питанню:
1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2011 року:
- з валютою балансу в сумі 202 854 тис. грн.;
- по активах в сумі 202 854 тис. грн.
- по зобов’язаннях в сумі 150 480 тис. грн.;
- по капіталу в сумі 52 374 тис. грн.
2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2011 рік.

Результати голосування: «За» - 89 395 332 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Питання 7. Розподіл прибутку банку за 2011 рік, формування фондів та резервів.

Рішення по сьомому питанню:
1.Фінансовий прибуток в сумі 51, 1 тис. грн. грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат.
2.Дивіденди за 2011 рік не сплачувати.

Результати голосування: «За» - 89 395 332 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Питання 8. Встановлення винагороди членам Наглядової ради.

Рішення по восьмому питанню:
Встановити винагороду за виконання функцій Голови Наглядової ради АТ «НК БАНК» у розмірі 18 тис. грн. на місяць. Членам Наглядової ради винагороди не встановлювати.

Результати голосування: «За» - 89 395 332 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.


Голова Правління О.Є. Яківчук