Повідомлення про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

Четвер, 22 грудня 2011, 00:00
Друк
Повідомлення
про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”
20 грудня 2011 року


Україна, м. Київ, 03067, бул. Івана Лепсе,4, МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740,
тел./факс: 351- 10-90

У позачергових загальних зборах акціонерного товариства прийняли участь 11 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 88 133 749 голосами, що становить 90,1982% від загальної кількості голосів акціонерів.


Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії.

Рішення по першому питанню:
Виконання обов’язків Лічильної комісії покласти на реєстраційну комісію, тобто обрати Лічильну комісію із числа і у складі реєстраційної комісії.

Результати голосування: «За» - 88 133 749 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Питання 2. Обрання секретаря зборів.

Рішення по другому питанню:
Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Моспаненко Анну Вікторівну.

Результати голосування: «За» - 88 133 749 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Питання 3. Про внесення змін до Статуту банку шляхом викладення його у новій редакції.

Рішення по третьому питанню:
1. Затвердити нову редакцію Статуту із запропонованими змінами і доповненнями, у тому числі пункт 6.4 Статуту банку викласти в такій редакції:
«Статутний капітал Банку становить 80 055 590 (вісімдесят мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто) гривень. Статутний капітал розподілений на 160 111 180 (сто шістдесят мільйонів сто одинадцять тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) копійок кожна, в документарній формі і формується за рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі».
2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції.
3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання в НБУ та державному реєстратору пакету документів та реєстрацію нової редакції Статуту банку у відповідності з вимогами чинного законодавства.»

Результати голосування: «За» - 88 133 749 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Питання 4. Про внесення Змін до внутрішніх документів банку, шляхом затвердження їх у новій редакції:

Положення про Загальні збори акціонерного товариства.
Положення про Наглядову раду.

Рішення по четвертому питанню:
1. Затвердити:
Положення про Загальні збори акціонерного товариства в новій редакції.
Положення про Наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування: «За» - 88 133 749 голосів (Рішення прийнято одноголосно), що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голова Правління О.Є. Яківчук