Повідомлення про реалізацію переважного права акціонерами

Середа, 18 червня 2014, 11:33
Друк

Повідомлення про реалізацію переважного права акціонерами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” на придбання акцій 14 випуску, що пропонуються до розміщення

 

Найменування емітента та його місцезнаходження.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», Україна, 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740 тел\факс: (044) 351-10-90.

Розмір статутного капіталу Банку.

Статутний капітал Банку складає 80 055 590 гривень.

Рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення акцій прийнято річними загальними зборами акціонерного товариства, протокол № 28 від 11 квітня 2014 року.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, номінальна вартість:

84 000 000 (вісімдесят чотири мільйона) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. кожна.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 42 000 000 (сорок два мільйони) гривень.

Форма існування акцій: бездокументарна.

В річних загальних зборах акціонерного товариства, що відбулись 11 квітня 2014 року прийняли участь 12 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 117 025 462 голосами, що становить 73,0901% від загальної кількості голосуючих акцій. Кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій - 117 025 462 голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Голосування на зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» з питань порядку денного проводилось бюлетенями для голосування.

На виконання вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо Вас про можливість реалізації переважного права на придбання акцій АТ «НК БАНК» та умови їх придбання.

Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати.

Закрите (приватне) розміщення акцій відбувається у приміщенні банку, за адресою: 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4.

Всі акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, пропорційній їхній частці у статутному капіталі банку на дату прийняття рішення про додатковий випуск акцій (11.04.2014р.). Строк реалізації акціонерами Банку їх переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення – з 21.07.2014. по 11.08.2014 включно (до початку укладання договорів з першими власниками).

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення

Акціонери, що бажають скористатись переважним правом на придбання акцій, у термін з 21.07.2014 по 11.08.2014 року включно подають на ім’я Голови Правління АТ «НК БАНК» Яківчука О.Є. відповідні заяви. Прийом заяв здійснюється Уповноваженою особою Банку в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09:00 год. до 17:00 год. за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4 (приміщення банку).

 

Casino RealRoulette BestGran Dreview

Заяви на придбання акцій подаються в довільній формі, але в обов’язковому порядку в заяві має бути зазначено:

Заява повинна бути надана заявником до Банку у спосіб, який виключає можливість неодержання цієї заяви. Реєстрація заяв здійснюється в день надходження в журналі розміщення акцій АТ «НК БАНК» із зазначенням порядкового номеру вхідної кореспонденції Банку та часу надходження документів, після чого заяви передаються Уповноваженій особі АТ «НК БАНК».

Відсутність письмової заяви про намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, отриманої банком до 11.08.2014 року включно, вважається відмовою акціонера від реалізації свого переважного права на придбання акцій.

Кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, повинні бути перераховані у строк з 21.07.2014 по 11.08.2014р. включно в АТ «НК БАНК», МФО 322432, код ЄДРПОУ 20026740 на рахунок 5004 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом». Призначення платежу: оплата за акції 14-го випуску.

Письмові зобов’язання про продаж акцій видаються за підписом Голови Правління АТ «НК БАНК» протягом 5 робочих днів з дати отримання коштів в оплату акцій, на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються.

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1-й етап триває з 12.08.2014р. по 03.09.2014р. включно – укладання договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами були надані заяви про придбання та перераховані кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій;

2-й етап триває з 04.09.2014р. по 10.09.2014р. включно – укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі, серед осіб, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення.

На першому етапі (з 12.08.2014 по 03.09.2014), кожного робочого дня з 09-00 год. до 17-00 год. укладаються Договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, щодо яких акціонерами під час реалізації переважного права були подані заяви про придбання та перераховані кошти в повному обсязі.

На другому етапі, в термін з 04.09.2014 року по10.09.2014 року включно, кожного робочого дня з 9-00 год. до 17-00 год. подаються заяви на придбання акцій додаткового випуску, що не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права, серед осіб, які є акціонерами банку станом на 11.04.2014 року ( на дату прийняття рішення про розміщення). Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу розміщення. Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права, та не перевищують розміру оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надійшли після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акцій, не задовольняються. На підставі поданих заяв між Банком і акціонерами укладаються договори з першими власниками у процесі приватного розміщення.

Строк, порядок та форма оплати акцій

Повна оплата акцій, що пропонується до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів акціонерів, що знаходяться у їх розпорядженні в національній валюті на рахунок АТ «НК БАНК» №5004, МФО 322432, код ЄДРПОУ 20026740. Оплата за акції в іноземній валюті не допускається. Строк оплати акцій – до моменту затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, результатів розміщення та звіту про результати розміщення.

Кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, повинні бути перераховані в АТ «НК БАНК», МФО 322432, код ЄДРПОУ 20026740 на рахунок 5004 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом». Призначення платежу: оплата за акції 14-го випуску.

Протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання Банком коштів, перерахованих першим власником в оплату вартості акцій, на другому етапі укладання договорів, на підтвердження внеску за акції, акціонеру видається довідка за підписом Голови Правління АТ «НК БАНК» Яківчука Олександра Євгеновича.

Дії, що проводяться у разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення

У разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Наглядова рада може прийняти рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками та затвердити результати укладання договорів з першими власниками, результати приватного розміщення та звіт про результати розміщення . Таке рішення може бути прийняте не раніше першого дня другого етапу укладання договорів з першими власниками.

Дії, що проводяться у разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Наглядова рада приймає рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати приватного розміщення акцій, у тому числі при недосягненні запланованого обсягу.

Станом на дату прийняття рішення про розміщення акцій Банк збитків не має.

Збитків у власників акцій в результаті збільшення статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків, шляхом закритого (приватного) розміщення акцій не передбачається.

 

Голова Правління О.Є. Яківчук