Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Понеділок, 14 квітня 2014, 00:00
Друк

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 20026740
3. Місцезнаходження: м.Київ, бульвар Івана Лепсе,4

4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/ факс 044 351 10 90
5. Електронна поштова адреса емітента: nkbank@nkbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www
.nkbank.com.ua, www.stockmarket.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

II. Текст повідомлення

Blackjack CashBlackjack TopBlackjack Top

1. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення: Річними загальними зборами АТ «НК БАНК», що відбулись 11 квітня 2014 р., прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

2. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: розміщуються прості іменні акції у кількості 84 000 000 (вісімдесят чотири мільйони) акцій, номінальною вартістю 0,5 грн. кожна, загальною номінальною вартістю 42 000 000,00 (сорок два мільйони) гривень. Спосіб розміщення – приватне розміщення акцій.

3. Розмір збільшення статутного капіталу банку шляхом додаткового випуску акцій становить 42 000 000,00 (сорок два мільйони) гривень. Акції розміщуються за ціною 0,50 грн. (нуль гривень п’ятдесят копійок) за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості акцій банку та не є нижчою за її ринкову вартість. Ринкова вартість акцій банку визначена незалежним оцінювачем – ТОВ «Некос Естимейт» (Сертифікат оціночної діяльності №14584/13 від 16.04.2013р.) та затверджена Наглядовою радою банку (Протокол засідання Наглядової ради №07/14 від 31 березня 2014 року).

4. Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення – 52,46%.

5. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:
Власники простих акцій банку мають право: брати участь у загальних зборах акціонер
ного товариства, в управлінні банку особисто або через представника; отримувати інформацію про діяльність банку (на вимогу акціонера банк надає йому для ознайомлення баланси, звіт про діяльність, протоколи загальних зборів акціонерного товариства); брати участь у розподілі прибутку; отримувати частку прибутку у вигляді дивідендів (у разі прийняття рішення); придбавати акції, що додатково розміщуються; вийти зі складу акціонерів банку у порядку, визначеному чинним законодавством та статутом банку; отримати, у разі ліквідації банку, частку майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або частку його вартості; інші права, визначені чинним законодавством України.

6. Спосіб оплати цінних паперів: Оплата за акції, що розміщуються, здійснюється виключно грошовими коштами в націоналній валюті України шляхом їх перерахування на рахунок в АТ «НК БАНК» або готівкою через касу банку.

7. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: збільшення розміру статутного капіталу АТ «НК БАНК» для забезпечення розвитку і виконання програми капіталізації банку, у відповідності з вимогами Національного банку України, підтримки необхідного рівня регулятивного капіталу та ліквідності банку.

8. Рішення про розміщення акцій прийнято на річних загальних зборах АТ «НК БАНК». Придбання акцій можливе всіма акціонерами банку. Інформацією щодо кількості акцій, які планують придбати акціонери банку - не володіємо.

9. Конвертації цінних паперів не передбачено.

10. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості простих акцій банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення (11 квітня 2014 року).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2. Голова Правління                                               О.Є.Яківчук

 

. Вид особливої інформації: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.