Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

П'ятниця, 30 серпня 2013, 00:00
Друк

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента:
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20026740
1.4. Місцезнаходження емітента: м.Київ, бульвар Івана Лепсе,4

1.5. Міжміський код, телефон та факс: телефон/ факс 044 351 10 90
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nkbank@nkbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www
.nkbank.com.ua, www.stockmarket.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення

2.1. Правлінням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (Протокол Правління №24/13 від 28.08.2013) було прийнято рішення про включення акцій банку в лістинг фондової біржі ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку АВ № 483591 від 23.08.2009р.) повідомила, що 29.08.2013 року внесені до Біржового реєстру в котирувальний список другого рівня лістингу акції іменні прості АТ «НК БАНК» бездокументарної форми існування, загальною номінальною вартістю вісімдесят мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто гривень та у кількості сто шістдесят мільйонів сто одинадцять тисяч сто вісімдесят штук.

Цінні папери АТ «НК БАНК», внесені до Біржового реєстру в котирувальний список другого рівня лістингу, складають 100% від загальної кількості цінних паперів банку.

Випуску цінних паперів АТ «НК БАНК» зареєстровано 22 листопада 2011 року, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №523/1/2011, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Вид, тип, категорія та форма існування цінних паперів АТ «НК БАНК, що внесені до Біржового реєстру в котирувальний список другого рівня лістингу – акції прості іменні бездокументарної форми існування.

Власники простих іменних акцій АТ «НК БАНК» мають права, передбачені Статутом банку та чинним законодавством України, зокрема: кожною акцією Банку її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

-  участь в управлінні Банком;

-  отримання дивідендів;

-  отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості;

-  отримання інформації про господарську діяльність Банку.

 

3. Підпис

3.1.      Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.      Голова Правління        О.Є.Яківчук