Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Вівторок, 18 червня 2013, 00:00
Друк

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента:
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20026740
1.4. Місцезнаходження емітента: м.Київ, бульвар Івана Лепсе,4

1.5. Міжміський код, телефон та факс: телефон/ факс 044 351 10 90
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nkbank@nkbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www
.nkbank.com.ua,
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

2.1. На підставі статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» припинено повноваження голови Наглядової ради АТ «НК БАНК» Побережного Олега Васильовича (паспорт: серія МЕ, номер 994879, виданий 20.04.2010 р. Голосіївським РУГУ МВС України в місті Києві) у зв’язку зі смертю. Був призначений на посаду голови Наглядової ради банку Річними загальними зборами акціонерного товариства 05.04.2011 року (Протокол №22 від 05.04.2011р.). Володiв часткою в статутному капіталі емiтента: 48,1615%, у тому числі пряма участь – 2,9417%, опосередкована – 45,2198%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав.

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради від 17 червня 2013 року №4/13, виконання повноважень голови Наглядової ради покладено на члена Наглядової ради банку – Наритника Теодора Миколайовича (паспорт: серія СН номер 228175 виданий 20.06.1996 р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві), часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до виборів нового складу Наглядової ради банку. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор СП «ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ».

3. Підпис

3.1.      Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.      Голова Правління                                               О.Є.Яківчук