Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Середа, 29 лютого 2012, 00:00
Друк

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», Україна, 03067,

м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740 тел.факс: (044) 351-10-90.

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 20026740 (надалі – банк) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 3 квітня (вівторок) 2012 року о шістнадцятій годині за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 (приміщення АТ «НК БАНК»).

Реєстрація учасників зборів – з 14.00 до 15 год. 45 год.

 

Право на участь у річних загальних зборах мають всі акціонери, включені до реєстру акціонерів станом на 24 годину 28 березня 2012 року.

Порядок денний річних загальних зборів:

  1. Обрання членів лічильної комісії.

  2. Обрання секретаря зборів.

  3. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2011 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2012 рік.

  4. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2011 рік.

  5. Звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2011 році, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії банку та зовнішнього аудитора за 2011 рік.

  6. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2011 рік.

  7. Розподіл прибутку банку за 2011 рік, формування фондів та резервів.

  8. Встановлення винагороди членам Наглядової ради.

З матеріалами, повязаними з порядком денним зборів, можна ознайомитись в юридичному відділу банку в робочі дні. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Яківчук О.Є., Голова Правління.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, для представників – доручення, оформлене згідно чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Додаткову інформацію можна отримати: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел.(044)351-10-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «НК БАНК» (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 202 854 122 906

Основні засоби

20 990 1 564
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 2
Сумарна дебіторська заборгованість 179 78
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 552 27 458
Нерозподілений прибуток 387 412
Власний капітал 52 374 52 323
Статутний капітал 48 856 48 856
Довгострокові зобов'язання 40 232 15 019
Поточні зобов'язання 78 613 55 188
Чистий прибуток (збиток) 51 85
Середньорічна кількість акцій (шт.) 97 711 180 97 711 180
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 53 52


Голова Наглядової ради АТ «НК БАНК» О.В. Побережний